เลือกหน้า

Siam Kubota check and share

ระบบ จัดการช่าง ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง เพื่อลงพื้นที่ และตรวจสอบงาน

หน้า logo สำหรับผู้ใช้งาน ในการเข้าใช้งานใน Application Kubota check and share

ตัวอย่างหน้าโหลดงาน เมื่อการโหลดงานสำเร็จ จะขึ้นป๊อปอัพแสดงการโหลดข้อมูลเสร็จสิ้น

ตัวอย่างหน้าเมนูการซ่อม เป็นการกรอกข้อมูลการซ่อมทั้งหมดของรถ และเจ้าของรถ

ตัวอย่างหน้าการตรวจเช็ค เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมด จะถึงขั้นตอนการลงลายมือชื่อ เพื่อเป็นการเสร็จขั้นตอน

ตัวอย่างหน้าการให้คะแนนการทำงานของพนักงาน แสดงความพึ่งพอใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างหน้าตั้งค่าของผู้ใช้งาน Application